session_set_save_handler

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

session_set_save_handlerKullanıcı seviyesi oturum saklama işlevlerini bildirir

Açıklama

bool session_set_save_handler ( callback $aç , callback $kapa , callback $oku , callback $yaz , callback $yoket , callback $çöpçü )

session_set_save_handler() işlevi, bir oturumla ilişkili verileri almak ve saklamak için kullanılan kullanıcı seviyesi oturum saklama işlevlerini bildirir. PHP oturumlarında başka kaynaklardan sağlanmış bir saklama yöntemi (oturum verilerini bir yerel veritabanıda saklamak gibi) kullanılacaksa bu işlev çok işe yarar.

Değiştirgeler

Bu işlev, sınıflardaki kurucular gibi çalışır ve oturum açıldığında çalıştırılır. Açma işlevinin iki değiştirge kabul edeceği varsayılır. İlkinde dosyaların kaydedileceği yerin yolu, ikincisinde oturum ismi verilir.

kapa

Bu işlev, sınıflardaki yıkıcılar gibi çalışır ve oturum işlemleri bittiğinde çalıştırılır.

oku

Oturum bilgilerinin kayıt eylemcisinin beklendiği gibi çalışması için bu işlevin daima dizge değer döndürmesi gerekir. Okunacak veri yoksa işlev boş dizge döndürmelidir. Diğer eylemcilerden dönen değerler başarı durumunda TRUE başarısızlık durumunda FALSE döndüren mantıksal ifadelere dönüştürülür.

yaz

Bilginize:

Bu işlev çıktı akımı kapanana kadar çalıştırılmaz. Bu bakımdan bu işlevdeki hata ayıklama deyimlerinin çıktıları tarayıcıda hiçbir zaman görünmez. Eğer hata ayıklama çıktısı gerekliyse, bu çıktının bir dosyaya yazılması önerilir.

yoket

Bu işlev, oturum kimliğini tek değiştirge olarak alır ve session_destroy() işlevi ile bir oturum yok edildiğinde çalıştırılır.

çöpçü

Çöp toplayıcı işlev. Oturumun azami ömrünü tek değiştirge olarak alır ve oturumun çöp toplayıcısı çalıştırıldığı zaman çalıştırılır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - session_set_save_handler() örneği

Aşağıdaki örnekte, PHP'nin öntanımlı kayıt ortamı olan dosyalara (files) benzer dosya temelli bir oturum kayıt ortamı oluşturulmaktadır. Bu örnek, PHP destekli veritabanı mekanizmanızı kapsayacak şekilde kolayca genişletilebilir.

<?php
function ($saklama_yeri$oturum_ismi)
{
  global 
$oturum_kayıt_yeri;

  
$oturum_kayıt_yeri $saklama_yeri;
  return(
true);
}

function 
kapat()
{
  return(
true);
}

function 
oku($id)
{
  global 
$oturum_kayıt_yeri;

  
$saklama_dosyası "$oturum_kayıt_yeri/oturum_$id";
  return (string) @
file_get_contents($saklama_dosyası);
}

function 
yaz($id$saklama_verisi)
{
  global 
$oturum_kayıt_yeri;

  
$saklama_dosyası "$oturum_kayıt_yeri/oturum_$id";
  if (
$fp = @fopen($saklama_dosyası"w")) {
    
$return fwrite($fp$saklama_verisi);
    
fclose($fp);
    return 
$return;
  } else {
    return(
false);
  }

}

function 
yoket($id)
{
  global 
$oturum_kayıt_yeri;

  
$saklama_dosyası "$oturum_kayıt_yeri/oturum_$id";
  return(@
unlink($saklama_dosyası));
}

function 
çöpçü($azami_ömür)
{
  global 
$oturum_kayıt_yeri;

  foreach (
glob("$oturum_kayıt_yeri/oturum_*") as $dosya) {
    if (
filemtime($dosya) + $azami_ömür time()) {
      @
unlink($dosya);
    }
  }
  return 
true;
}

session_set_save_handler("aç""kapat""oku""yaz""yoket""çöpçü");

session_start();

// Oturum ile ilgili diğer işlemler

?>

Notlar

Uyarı

PHP 5.0.5'ten itibaren yaz ve kapat eylemcileri nesne yokedildikten sonra çağrılmaktadır. Bu bakımdan nesneler ve oluşturulan istisnalar kullanılamaz. Ancak nesne yıkıcılar oturumları kullanabilir.

Bu yumurta/tavuk sorununu çözümlemek için bir yıkıcıdan session_write_close() çağrısı yapmak mümkündür.

Uyarı

Eğer oturum, betiğin sonlanmasıyla kapanmışsa bazı SAPI'lerde geçirli çalışma dizini değiştirilir. Böyle durumlarda oturumu önceden session_write_close() ile kapatmak mümkündür.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 42 notes

up
14
andreipa at gmail dot com
2 years ago
After spend so many time to understand how PHP session works with database and unsuccessful attempts to get it right, I decided to rewrite the version from our friend stalker.

//Database
CREATE TABLE `Session` (
  `Session_Id` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `Session_Expires` datetime NOT NULL,
  `Session_Data` text COLLATE utf8_unicode_ci,
  PRIMARY KEY (`Session_Id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
SELECT * FROM mydatabase.Session;

<?php
//inc.session.php

class SysSession implements SessionHandlerInterface
{
    private
$link;
   
    public function
open($savePath, $sessionName)
    {
       
$link = mysqli_connect("server","user","pwd","mydatabase");
        if(
$link){
           
$this->link = $link;
            return
true;
        }else{
            return
false;
        }
    }
    public function
close()
    {
       
mysqli_close($this->link);
        return
true;
    }
    public function
read($id)
    {
       
$result = mysqli_query($this->link,"SELECT Session_Data FROM Session WHERE Session_Id = '".$id."' AND Session_Expires > '".date('Y-m-d H:i:s')."'");
        if(
$row = mysqli_fetch_assoc($result)){
            return
$row['Session_Data'];
        }else{
            return
"";
        }
    }
    public function
write($id, $data)
    {
       
$DateTime = date('Y-m-d H:i:s');
       
$NewDateTime = date('Y-m-d H:i:s',strtotime($DateTime.' + 1 hour'));
       
$result = mysqli_query($this->link,"REPLACE INTO Session SET Session_Id = '".$id."', Session_Expires = '".$NewDateTime."', Session_Data = '".$data."'");
        if(
$result){
            return
true;
        }else{
            return
false;
        }
    }
    public function
destroy($id)
    {
       
$result = mysqli_query($this->link,"DELETE FROM Session WHERE Session_Id ='".$id."'");
        if(
$result){
            return
true;
        }else{
            return
false;
        }
    }
    public function
gc($maxlifetime)
    {
       
$result = mysqli_query($this->link,"DELETE FROM Session WHERE ((UNIX_TIMESTAMP(Session_Expires) + ".$maxlifetime.") < ".$maxlifetime.")");
        if(
$result){
            return
true;
        }else{
            return
false;
        }
    }
}
$handler = new SysSession();
session_set_save_handler($handler, true);
?>

<?php
//page 1
require_once('inc.session.php');

session_start();

$_SESSION['var1'] = "My Portuguese text: SOU Gaucho!";
?>

<?php
//page 2
require_once('inc.session.php');

session_start();

if(isset(
$_SESSION['var1']){
echo
$_SESSION['var1'];
}
//OUTPUT: My Portuguese text: SOU Gaucho!
?>
up
3
matt at openflows dot org
11 years ago
Note that for security reasons the Debian and Ubuntu distributions of php do not call _gc to remove old sessions, but instead run /etc/cron.d/php*, which check the value of session.gc_maxlifetime in php.ini and delete the session files in /var/lib/php*.  This is all fine, but it means if you write your own session handlers you'll need to explicitly call your _gc function yourself.  A good place to do this is in your _close function, like this:

<?php
function _close() {
   
_gc(get_cfg_var("session.gc_maxlifetime"));
  
// rest of function goes here
}
?>
up
1
frank at interactinet dot com
6 years ago
I had trouble with committing session data.
To "commit and continue" without closing your session, put this at the top of your "write" method:

<?php

$id
= session_id();
session_write_close();
session_id($id);
session_start();

?>

Note that ANY time php generates a new session id, it is not automatically updated in a database. This can be helpful:

<?php

public function resetSessionId()
{
   
$old = session_id();
   
session_regenerate_id();
   
$new = session_id();
   
SessionHandler::regenerate_id($old,$new);
}

public function
regenerate_id($old,$new)
{
   
$db = mysqli->connect(...);

   
$db->query('UPDATE sessions SET session_id = \''.$db->escape_string($new).'\'
    WHERE session_id = \''
.$db->escape_string($old).'\'');
}
?>
up
1
Colin
10 years ago
When using a custom session handler, if the first callback function (sessOpen in my case) finds no session id, one is set by the time the second argument (sessRead in my case) is called.
up
1
korvus at kgstudios dot net
12 years ago
It seems when you call 'session_name()', php loads the session id automatically from GET ( if the index exists ) and passes it to the 'read' callback method correctly, but the 'write' callback is invoked twice: first the auto-generated session id, then the custom session id

So be aware of what queries you execute inside the callback .. I got crazy because I used a MySQL 'REPLACE' statement to agilize, and I spent a lot of hours trying to understand why 2 rows instead of 1 were being affected ( the first id was inserting, the second updating )

I hope this helps!
up
1
ivo at magstudio dot net
15 years ago
Just a few words to explain some troubles while using session_set_save_handler(). It appears that internally PHP calls session management functions in this order: open(), read(), write(), close(). Close() function is called even if you does not make a call to sesison_start(), perhaps for some reasons like cleaning.
   If you try to redefine these functions and call sessions_set_save_handler() but something doesn't work, (in my case the ssion data hasn't been written) it's a good idea to debug them in the order they are called. They doesn't produce error output to browser but you can use print or echo.
   Shortly, if your write() function doesn't work as expected take a look for errors in previous functions - open() and read().
   I hope that this will help to save someone few hours debugging.
up
2
e dot sand at elisand dot com
8 years ago
The "binary" data that is in the session data appears to surround class/object names, and if you pass your session data through a function to sanitize it for SQL injection, you may indeed run in to problems.

For example, using the PDO::quote() function to prepare the data for injection (in my case for SQLite3), it was stopping short as soon as it encountered the first bit of binary data, causing my session information to be corrupted.

This change *must* have happened somewhere in the 5.2 series, because I just started encountering this problem recently on a code base that had been tested & working on earlier versions of PHP 5.2.

This may in fact be a bug - I have not yet checked... but beware, and perhaps using base64 to encode/decode your session data is a good thing to do just to be sure (though you are now left unable to visually inspect serialized session information at the storage level which is a rather big problem for on-the-fly debugging of sessions).
up
2
james at dunmore dot me dot uk
10 years ago
I think it is very important here to stress that the WRITE method should use UPDATE+INSERT (or mysql specific REPLACE).

There is example code "out there" that uses just UPDATE for the write method, in which case, when session_regenerate_id is called, session data is lost (as an update would fail, as the key has changed).

I've just wasted a whole day due to this (I know I should have thought it through / RTFM, but it is an easy trap to fall into).
up
3
harald at hholzer at
8 years ago
after spending 8 hours to find out whats going on..

just for the records, because php.net ignore the real world out there:

debian 5 installs by default the php-suhosin module, which changes the behavior of session_set_save_handler read/write function.

on calling the session write function the session data will be encrypted, and the returning string from the read function are decrypted and verified.

the encrypted data is no more compatible with session_encode/session_decode.

and breaks by default, subdomain handling and multiple host setups where different document roots are used.

for futher information look at:
http://www.hardened-php.net/suhosin/configuration.html

session sample data (debian 4):
test|s:3:"sdf";

session sample data (debian 5, with php-suhosin):
3GdlPEGr2kYgRFDs-pUSoKomZ4fN7r5BM5oKOCMsWNc...

i thing the suhosin patch should report a warning in case of invalid session data, to get a clue whats going wrong.
up
2
yangqingrong at gmail dot com
8 years ago
session_set_save_handler is used before session_start.if your session is setted as auto start. it will return FALSE value.so you need add session_write_close() before session_set_save_handler to cancel the session's auto start.it  likes this:

<?php
/*
qq:290359552
*/
session_write_close(); //cancel the session's auto start,important

function open()
{
   ...
}
....
session_set_save_handler( ... );
session_start();
?>
up
1
information at saunderswebsolutions dot com
11 years ago
Note that if session.auto_start is set to On in the php.ini, your session_set_save_handler will return false as the session has already been initialized.

If you are finding that your code works OK on one machine but doesn't work on another, check to see if session.auto_start is set to On
up
2
pavelc at users dot sourceforge dot net
6 years ago
I write a class that unites whole handler functionality. It's not even needed to save instances of this class in variables. Just add a row:
<?php
new SessionSaveHandler();
?>
and the handler will rule the sessions ;-)
<?php

class SessionSaveHandler {
    protected
$savePath;
    protected
$sessionName;

    public function
__construct() {
       
session_set_save_handler(
            array(
$this, "open"),
            array(
$this, "close"),
            array(
$this, "read"),
            array(
$this, "write"),
            array(
$this, "destroy"),
            array(
$this, "gc")
        );
    }

    public function
open($savePath, $sessionName) {
       
$this->savePath = $savePath;
       
$this->sessionName = $sessionName;
        return
true;
    }

    public function
close() {
       
// your code if any
       
return true;
    }

    public function
read($id) {
       
// your code
   
}

    public function
write($id, $data) {
       
// your code
   
}

    public function
destroy($id) {
       
// your code
   
}

    public function
gc($maxlifetime) {
       
// your code
   
}
}

new
SessionSaveHandler();

?>
up
3
stalker at ruun dot de
12 years ago
object- and mysql-based session-handler, requires the following table:

CREATE TABLE `ws_sessions` (
  `session_id` varchar(255) binary NOT NULL default '',
  `session_expires` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
  `session_data` text,
  PRIMARY KEY  (`session_id`)
) TYPE=InnoDB;

<?php
class session {
   
// session-lifetime
   
var $lifeTime;
   
// mysql-handle
   
var $dbHandle;
    function
open($savePath, $sessName) {
      
// get session-lifetime
      
$this->lifeTime = get_cfg_var("session.gc_maxlifetime");
      
// open database-connection
      
$dbHandle = @mysql_connect("server","user","password");
      
$dbSel = @mysql_select_db("database",$dbHandle);
      
// return success
      
if(!$dbHandle || !$dbSel)
           return
false;
      
$this->dbHandle = $dbHandle;
       return
true;
    }
    function
close() {
       
$this->gc(ini_get('session.gc_maxlifetime'));
       
// close database-connection
       
return @mysql_close($this->dbHandle);
    }
    function
read($sessID) {
       
// fetch session-data
       
$res = mysql_query("SELECT session_data AS d FROM ws_sessions
                            WHERE session_id = '
$sessID'
                            AND session_expires > "
.time(),$this->dbHandle);
       
// return data or an empty string at failure
       
if($row = mysql_fetch_assoc($res))
            return
$row['d'];
        return
"";
    }
    function
write($sessID,$sessData) {
       
// new session-expire-time
       
$newExp = time() + $this->lifeTime;
       
// is a session with this id in the database?
       
$res = mysql_query("SELECT * FROM ws_sessions
                            WHERE session_id = '
$sessID'",$this->dbHandle);
       
// if yes,
       
if(mysql_num_rows($res)) {
           
// ...update session-data
           
mysql_query("UPDATE ws_sessions
                         SET session_expires = '
$newExp',
                         session_data = '
$sessData'
                         WHERE session_id = '
$sessID'",$this->dbHandle);
           
// if something happened, return true
           
if(mysql_affected_rows($this->dbHandle))
                return
true;
        }
       
// if no session-data was found,
       
else {
           
// create a new row
           
mysql_query("INSERT INTO ws_sessions (
                         session_id,
                         session_expires,
                         session_data)
                         VALUES(
                         '
$sessID',
                         '
$newExp',
                         '
$sessData')",$this->dbHandle);
           
// if row was created, return true
           
if(mysql_affected_rows($this->dbHandle))
                return
true;
        }
       
// an unknown error occured
       
return false;
    }
    function
destroy($sessID) {
       
// delete session-data
       
mysql_query("DELETE FROM ws_sessions WHERE session_id = '$sessID'",$this->dbHandle);
       
// if session was deleted, return true,
       
if(mysql_affected_rows($this->dbHandle))
            return
true;
       
// ...else return false
       
return false;
    }
    function
gc($sessMaxLifeTime) {
       
// delete old sessions
       
mysql_query("DELETE FROM ws_sessions WHERE session_expires < ".time(),$this->dbHandle);
       
// return affected rows
       
return mysql_affected_rows($this->dbHandle);
    }
}
$session = new session();
session_set_save_handler(array(&$session,"open"),
                         array(&
$session,"close"),
                         array(&
$session,"read"),
                         array(&
$session,"write"),
                         array(&
$session,"destroy"),
                         array(&
$session,"gc"));
session_start();
// etc...
?>
up
1
oliver at teqneers dot de
13 years ago
For some people it might be important to know, that if the standard session handler has been overwritten with session_set_save_handler, no locking is working anymore (between session_read and session_write). The following might happen:

script "A" start         .
read session data        .
.                        script "B" start
.                        read session data
running (30secs)         add session data
.                        write sesion data
.                        script "B" stop
write session data       .
script "A" stop          .

If a script "A" runs for a long time (say 30secs) the same user might start another script "B", which also uses a session. Script "B" will start and read session data, even though script "A" is still running. Because script "B" is much faster it will finish its work and write back its session data before script "A" has ended. Now script "A" ends and overwrites all of script "B"'s session data. If you DON'T use session_set_save_handler, this cannot happend, because in this case, PHP will not start script "B" until script "A" ends.
up
1
shanikawm at gmail dot com
1 year ago
Here is a class to handle session using an Oracle table.
https://github.com/shanikawm/PHP_Oracle_Based_Session_Handler_Class

<?php
/**
* By Shanika Amarasoma
* Date: 6/24/2016
* PHP session handler using Oracle database
* Oracle Create table statement
        CREATE TABLE PHP_SESSIONS
        (
            SESSION_ID  VARCHAR2(256 BYTE) UNIQUE,
            DATA        CLOB,
            TOUCHED     NUMBER(38)
        );
*/
class session_handler implements SessionHandlerInterface
{
    private
$con;
    public function
__construct() {
        if(!
$this->con=oci_pconnect(DBUSER,DBPASS,CONNECTION_STR)){
            die(
'Database connection failed !');
        }
    }
    public function
open($save_path ,$name){
        return
true;
    }
    public function
close(){
        return
true;
    }
    public function
read($session_id){
       
$query = "SELECT \"DATA\" FROM PHP_SESSIONS WHERE SESSION_ID=Q'{" . $session_id . "}'";
       
$stid = oci_parse($this->con, $query);
       
oci_execute($stid, OCI_DEFAULT);
       
$row = oci_fetch_array($stid, OCI_ASSOC + OCI_RETURN_LOBS);
       
oci_free_statement($stid);
        return
$row['DATA'];
    }
    public function
write($session_id,$session_data){
       
$dquery="DELETE FROM PHP_SESSIONS WHERE SESSION_ID=Q'{".$session_id."}'";
       
$dstid = oci_parse($this->con,$dquery);
       
oci_execute($dstid, OCI_NO_AUTO_COMMIT);
       
oci_free_statement($dstid);
       
$query="INSERT INTO PHP_SESSIONS(SESSION_ID,TOUCHED,\"DATA\") VALUES(Q'{".$session_id."}',".time().",EMPTY_CLOB()) RETURNING \"DATA\" INTO :clob";
       
$stid = oci_parse($this->con,$query);
       
$clob=oci_new_descriptor($this->con,OCI_D_LOB);
       
oci_bind_by_name($stid, ':clob', $clob, -1, OCI_B_CLOB);
        if(!
oci_execute($stid, OCI_NO_AUTO_COMMIT)){
            @
oci_free_statement($stid);
            return
false;
        }
        if(
$clob->save($session_data)){
           
oci_commit($this->con);
           
$return=true;
        } else {
           
oci_rollback($this->con);
           
$return=false;
        }
       
$clob->free();
       
oci_free_statement($stid);
        return
$return;
    }
    public function
destroy($session_id){
       
$query="DELETE FROM PHP_SESSIONS WHERE SESSION_ID=Q'{".$session_id."}'";
       
$stid = oci_parse($this->con,$query);
       
oci_execute($stid, OCI_DEFAULT);
       
$rows=oci_num_rows($stid);
       
oci_commit($this->con);
       
oci_free_statement($stid);
        if(
$rows>0){
            return
true;
        } else {
            return
false;
        }
    }
    public function
gc($maxlifetime){
       
$query="DELETE FROM PHP_SESSIONS WHERE TOUCHED<".(time()-$maxlifetime);
       
$stid = oci_parse($this->con,$query);
       
oci_execute($stid, OCI_DEFAULT);
       
$rows=oci_num_rows($stid);
       
oci_commit($this->con);
       
oci_free_statement($stid);
        if(
$rows>0){
            return
true;
        } else {
            return
false;
        }
    }
}
session_set_save_handler(new session_handler(), true);
session_start();
up
0
nickleus
1 year ago
i dont see any mention of what happens when eg "open" calls "die", like mentioned in docs for "register_shutdown_function":

"If you call exit() within one registered shutdown function, processing will stop completely and no other registered shutdown functions will be called."

http://php.net/manual/en/function.register-shutdown-function.php

my result: same behavior--"read" will not get called if "open" calls "die"/"exit".
up
0
carlos dot vini at gmail dot com
2 years ago
If you have a custom handler registered ini_get('session.save_handler') will return 'user' instead of 'file'
up
0
dimzon541 at gmail dot com
2 years ago
Persisting PHP sessions into mongodb (allows NLB without affinity)
https://gist.github.com/dimzon/62eeb9b8561bcb9f0c6d
up
0
Steven George
4 years ago
Note that as well as destructing objects before calling write() and close(), it seems PHP also destroys classes.  That is, you can't even call a static method of an external class in the write() and close() handlers - PHP will issue a Fatal error stating "Class xxxx not found"
up
0
jamesbenson944 at hotmail dot com
4 years ago
I'm not using objects for the save handlers I'm using functions but still get weird behaviour with session writing not being called.

This fixes the problem though:
register_shutdown_function('session_write_close');
up
0
dummynick at gmail dot com
7 years ago
I was getting Fatal error: Exception thrown without a stack frame and it took days to figure out the reason. I am using memcache to store sessions and in my custom class I use Memcache class in write method.

I put the code in the write method inside try-catch block and it solved my problem.
up
0
bart2yk at yahoo dot com
8 years ago
You can call the session_write in db object destructor to be shore that you still have a connection to mysql and the session is write.
up
0
joel the usual at sign then purerave.com
8 years ago
When storing sessions in a DB, it's usually beneficial to use an existing custom DB object, but this creates problems with the latest version of PHP 5.3.1. This used to work fine on PHP 5.2.x (Linux and Windows).

The problem now is that session_write_close() is not automatically called when execution ends, but rather after all the objects have been destructed, including the DB object!

There are two ways around this, either manually calling session_write_close() at the end of your script(s), or not using the DB object.

I'm sure this is the intended behavior from the beginning.
up
0
skds1433 at hotmail dot com
8 years ago
I pulled a really stupid move. If you are trying to debug your garbage collector, make sure you call the following >>> BEFORE <<< "session_start":

<?php
ini_set
('session.gc_probability', 100);
ini_set('session.gc_divisor', 100);
?>

I was sure it was a bug in PHP, but turned out (like 99% of the time) to be me own fault.
up
0
anonymous at anonymous dot org
9 years ago
if you simply append the information from session variables every time you'll have many multiples for variables each time they are changed. a simple way to do this is explode the data twice to seperate the variable name from the other relevant information and foreach() check against the stored set. here is a little bit of a mess i wrote to do it.
assuming stored session variables in both database and passed through function:

<?php
$buffer
= array();
$buffer = explode('|',$sessiondata);
$buf1 = array();
$buf2 = array();
$finalbuff = '';
foreach(
$buffer as $i){
   
$i = explode(';',$i);
    foreach(
$i as $b){
       
array_push($buf1,$b);
    }
}
$buffer = explode('|',$result['data']);
foreach(
$buffer as $i){ $i = explode(';',$i); foreach($i as $b){ array_push($buf2,$b);}}
$z = 0;
$x = 0;
while(
$buf2[$z]){
    while(
$buf1[$x]){
        if(
$buf2[$z] == $buf1[$x]){
           
$buf2[($z+1)] = $buf1[($x+1)];
        }
       
$x+=2;
    }
   
$z+=2;
}
foreach(
$buf2 as $i){ $finalbuff .= $i; }
?>

$sessiondata is the variable passed through the function and $result['data'] is the data stored in an sql database.
up
0
tomas at slax dot org
9 years ago
Regarding the SAPIs: The warning mentioned in function's description (that the Current working directory is changed with some SAPIs) is very important.

It means that if your callback 'write' function needs to write to a file in current directory, it will not find it. You have to use absolute path and not rely upon the current working directory.

I thought this warning applies only to some strange environments like Windows, but it happens exactly on Linux + Apache 2.2 + PHP 5.
up
0
james dot ellis at gmail dot com
9 years ago
When writing your own session handler, particularly database session handlers, play close attention to garbage cleanup and how it could affect server load.

To pick a round number example:

If you have 1000 requests per minute on session enabled pages, everyone needs a session started but the session garbage cleanup does not need to run every request. Doing so would cause unrequired queries on the database server.

In this example, setting your probability/divisor to 1/1000 would be sufficient to clean up old sessions at a minimum once a minute. If you don't need that kind of granularity, increase the gc divisor.

Finding the tradeoff between clearing up old sessions and server load is the important aspect here.
up
0
mixailo at mercenaries dot ru
10 years ago
It is useful to use MEMORY storage engine in MySQL while handling sessions.
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/memory-storage-engine.html
up
0
sneakyimp AT hotmail DOT com
11 years ago
the behavior, return values, and exact time of calling for these functions is pretty poorly documented here.  i thought folks might like to know that:

1) calling session_start() triggers PHP to first call your open function and then call your read function before resuming with the code immediately following your session_start() call.

2) calling session_id('some_value') within your open function WILL NOT SET THE SESSION COOKIE (at least not on my setup - PHP 4.4.1).  Assuming you defined some function to validate a session id called my_func(), you might want to do something like this in your open function:

<?php
 
function _open($save_path, $session_name) {
   
// check for session id
   
$sess_id = session_id();
    if (empty(
$sess_id) || !myfunc($sess_id)) {
     
//session_id is INVALID - generating new
     
$new_id = md5(uniqid("some random seed here"));
     
session_id($new_id);
     
setcookie(session_name(),
                   
$new_id,
                   
0,
                   
"/",
                   
".mydomain.com");
      }

    return
true;
  }
// _open()
?>
up
0
Balu
13 years ago
If a session is closed the save-handlers seem to be resetted (in PHP 4.1.2 they are), so you need to run session_set_save_handler() again after e.g. running session_write_close() and restarting the session with session_start();
up
0
coco at digitalco2 dot com
14 years ago
When using mySQL for your session handling functions, don't forget to call mysql_select_db() to change the database if you are using a separate database for your session data. Call mysql_select_db() INSIDE every handler function that accesses the database, since if you write session data after accessing another database, it will not change the database to your session database, and therefore, not write the session data.
up
0
spam at skurrilo dot de
15 years ago
You can't use the session autostart feature with

session.save_handler = user

set in your php.ini. Use instead the auto_prepend_file directive in the php.ini and point it to your save_handler with an session_start() at the end.
up
-1
Rusty X
5 years ago
It is important to understand that PHP's default file-based session handling LOCKS the session file, inherently allowing ONLY ONE thread handling any given session at a time.
When you implement a DB-backed session storage and you do not do any locking, you may run into situations where more than one thread is serving the same session, and you may LOSE DATA because the second thread will overwrite any session changes done by the first thread.
You should therefore think about locking the session somehow if you want to have the exact same behavior as with the default file-based implementation. For example, with InnoDB you could do a SELECT ... FOR UPDATE, or you can use the GET_LOCK() function.
up
-1
mjohnson at pitsco dot com
11 years ago
With regards to the read handler, the docs say:

  "Read function must return string value always to make save
  handler work as expected. Return empty string if there is no
  data to read."

I can't emphasize this enough. I just spent half a day trying to figure out why my sessions weren't storing any information. I was blithely returning the results of a query on the database from the read handler. Since there was no match for the new ID, the result was NULL. Since it wasn't a string, sessions were essentially disabled. So, the safe thing might be something like this:

<?php
function sessRead($id)
{
   
// Look up data
   
$results = getStuff($id);
   
   
// Make sure it's a string
   
settype($results, 'string');
    return
$results;
}
?>

Of course, you can do whatever you want with it. But, no matter what, make sure you return a string.

HTH,
Michael
up
-1
cmanley
4 years ago
Below is a session id value validator I just wrote. It is especially important to validate session id cookie values when using a custom file based validator, otherwise hackers could potentially trick it into overwriting non-session files.

/**
* Validates the value (the session id) of a session cookie.
* Useful for detecting potential hack attempts.
* It is up to the caller to delete the cookie if necessary.
* See also: http://lxr.php.net/xref/PHP_TRUNK/ext/session/session.c#php_session_valid_key
*
* @param string $value
* @param boolean $debug
* @return boolean
*/
function session_validate($cookie_value, $debug = false) {
    // session.hash_function allows you to specify the hash algorithm used to generate the session IDs. '0' means MD5 (128 bits) and '1' means SHA-1 (160 bits). Since PHP 5.3.0 it is also possible to specify any of the algorithms provided by the hash extension (if it is available), like sha512 or whirlpool. A complete list of supported algorithms can be obtained with the hash_algos() function.
    // session.hash_bits_per_character allows you to define how many bits are stored in each character when converting the binary hash data to something readable. The possible values are '4' (0-9, a-f), '5' (0-9, a-v), and '6' (0-9, a-z, A-Z, "-", ",").
    if (!(isset($cookie_value) && is_string($cookie_value) && strlen($cookie_value))) {
        return false;
    }
    $bits = null;
    if (1) {
        $hash_function = ini_get('session.hash_function');
        $hash_function_to_bits = array(
            0    => 128,
            1    => 160,
        );
        $bits = @$hash_function_to_bits[$hash_function];
    }
    $bits_per_char = ini_get('session.hash_bits_per_character');
    $bits_per_char_to_charclass = array(
        4    => '0-9a-f',
        5    => '0-9a-v',
        6    => '0-9a-zA-Z\-,',    // this is also the default
    );
    $charclass = array_key_exists($bits_per_char, $bits_per_char_to_charclass) ? $bits_per_char_to_charclass[$bits_per_char] : $bits_per_char_to_charclass[6];
    $charlength = $bits ? (integer)ceil($bits / $bits_per_char) : '1,128'; // the last value is a somewhat arbitrary default
    $re = '/^[' . $charclass . ']{' . $charlength . '}$/';
    $result = preg_match($re, $cookie_value);
    $debug && error_log(__FUNCTION__ . ' regexp: ' . $re . "\tresult: " .intval($result));
    return $result;
}
up
-1
Robert Chapin
12 years ago
Session authentication is not meant to be part of the session handlers.

These handlers only read and write the session data itself, and will not allow you to call the vital function session_regenerate_id().

To add extra authentication routines, call them after session_start returns control.  DO NOT put them in your 'open' or 'read' handlers.

Enjoy,
-- Miqro
up
-2
lukas.starecek
6 years ago
I have solved problem with session handler, which needs some other objects (for example DB access object), with register_shutdown_function. Just calling

<?php

register_shutdown_function
('session_write_close');

?>

solved my problem. Shutdown functions are called before object destructors.

If you use class for session handling (my prefered way), you can call register_shutdown_function in constructor and you must not mess your code in another place.

Example:

<?php

class SessionHandler {

    protected
$_db;

    public function
__construct(PDO $db) {
       
$this->_db = $db;
       
register_shutdown_function('session_write_close');
    }
   
    function
open($save_path, $session_name) {
    }
   
    function
close() {
    }
   
    function
read($id) {
    }

    function
write($id, $sess_data) {
    }

    function
destroy($id) {
    }

    function
gc($maxlifetime) {
    }
}

?>
up
-3
niklas at removethisandthedot dot bivald dot com
12 years ago
Many people are using session_set_save_handler to store the session in a session database, which ofcourse is both valid and smart since it (could) increas security.

What many people forgets, is that session ids can easily be edited by a user as he see fit (by editing a session_cookie for example*)

* If you like to play around to test your site, check Add n edit Cookies extension for firefox.

This might not be a big deal when saving them in a file, since the worst thing that may happen is that the user losts his session and a new one is generated. But when saving to an DB it is*. One should never trust that the server itself add slashes and escapes other vital characters.

* A google search for "SQL Injection" gives 716 000 hits.

Example code, none working:
<?PHP

   
function read ($session_id)
    {
       
$sql        = mysql_query("SELECT * FROM mysessions WHERE session_id=$session_id");
       
$data= mysql_fetch_array($sql);

        }
    }

?>

Is obviously flawed. Since setting our session ID to "; drop mysessions; " would create serious problems.

A more suitable approch would be, something in the lines of:

Example code, none working:
<?PHP

   
function read ($session_id)
    {

  
// ( Code by php.net )
  
if (get_magic_quotes_gpc()) {
      
$session_id = stripslashes($session_id);
   }
  
// Quote if not integer
  
if (!is_numeric($session_id)) {
      
$session_id = mysql_real_escape_string($session_id);
   }

       
$sql        = mysql_query("SELECT * FROM mysessions WHERE session_id=$session_id");
       
$fieldarray = mysql_fetch_array($sql);

        }
    }

?>

I quick checked different sample codes and tutorials and none of them actually escaped session ids.

That's my two cents for too night,
Niklas
up
-2
bachir
12 years ago
php doesn't make any checks about PHPSESSID cookie format, it is then important to verify cookie format before making any sql request.

if your read session request is :
SELECT DataValue FROM sessions WHERE SessionID='$aKey'

this generic cookie could succeed to access others session: PHPSESSID=1' OR SessionID LIKE '%>>

for safety, you can make this verification before sql request:
if (! preg_match('/^([0-9a-f]{32})$/i',$aKey)) return NULL;

hope this can be helpful
up
-2
ccav at maxbaud dot net
12 years ago
Ok, after much hairpulling, I've figured out a successful way to store objects in a session using a postgresql savehandler.

<?php
function write ($id, $sess_data)
{
  global
$sql// my global db connection object
 
$sess_data = @pg_escape_bytea(serialize($sess_id)); //works with any type
 
$sql->Query("delete from sessions where sessionid = '$id'"); // delete old session record
 
$sql->Query("insert into sessions (sessionid,datavalue) values ('$id', '$sess_data')");  //insert into session table
 
return true;
}

function
read ($id)
{
  global
$sql;
 
$result=$sql->Query("select * from sessions where sessionid = '$id'");
  if (
$sql->rows==1) {
   
$row=$sql->Fetch(0);
   
$rval = unserialize(@pg_unescape_bytea($sql->data[2]));
    return
$rval;
  } else {
    return
"";
  }
}
?>

Make the datavalue column (the one used to store the actual session data) in the sessions table type bytea.

The problem apparently lies in the PHP serialize for objects, where there is a CR/LF inserted between the object id and the property array.  The CR/LF isn't escaped, and causes a fit for postgresql.

Any data type in PHP can be serialized, so there's no need to distinguish between types.

The object is fully restored, with methods.
up
-4
anddriga at gmail dot com
9 years ago
Some PHP code for memcached session handler.

<?php
class SessionHadler
{
    private static
$lifetime = 0;

    public static function
open()
    {
       
self::$lifetime = ini_get('session.gc_maxlifetime');
       
        return
true;
    }
   
    public static function
read($id)
    {
        return
memcached::get("sessions/{$id}");
    }
   
    public static function
write($id, $data)
    {
        return
memcached::set("sessions/{$id}", $data, self::$lifetime);
    }
   
    public static function
destroy($id)
    {
        return
memcached::delete("sessions/{$id}");
    }
   
    private function
__construct(){}
    public static function
gc(){ return true; }
    public static function
close(){    return true; }
    public function
__destruct()
    {
       
session_write_close();
    }
}
?>
up
-3
Cloudranger
5 years ago
Ever since we upgraded to PHP 5.3 we have had issues with session storage using files.

Regularly when session garbage collection was triggered, permissions errors would be thrown.

This is due to the fact that garbage collection is triggered by visitors to a website based on the session.gc_probability and session.gc_divisor settings which factor the chance of garbage collection running.

As these processes are owned by Apache but the directory in which the files reside is owned and readable only by root, the Apache processes clearly cannot list the files in the session directory to work out what to delete.

Changing the ownership and permissions on the directory is a no-no for security reasons, which leaves you with the option of turning off PHP based garbage collection and writing your own, or moving away from using files.

For some reason, when we turned off garbage (session.gc_probability = 0) the garbage collection still ran anyway, so we decided to move away from files.

The initial approach which most people on php.net seem to take is to write a custom session handler class in PHP using MySQL, which is not a bad approach as you can use a memory based MySQL table to gain performance.  However it requires you to write code, and also to modify your website to put in the session handler override code.  If you have lots of website to change this is out of the question.

The simplest solution we found, which in the end took about 2 minutes in total, and immediately worked for all websites on the server, was to use sqlite.

Some PHP installations already have SQLite installed and when you run php -i on the command line it shows sqlite as a "Registered save handler".

If sqlite is not installed as a registered save handler, you need to install it. On CentOS/RHEL this was simply a case of the following command: yum install php-sqlite.  Once done, check the registered save handlers again with the php -i command.

Once sqlite shows as a registered save handler, you simply have to edit your php.ini file to change the following two settings:

OLD VALUES:
session.save_handler = files
session.save_path = /var/lib/php/session

NEW VALUES:
session.save_handler = sqlite
session.save_path = /path/to/directory/containing/sqllite/database/phpsession.sdb

The path above and the name of the database are entirely configurable by you.

PHP will create the database itself, but the directory must exist and be accessible.

Once you have made these changes, simply bounce Apache with apachectl graceful or apachectl restart

Note that any users on your server will have their sessions reset.
To Top