İstisnalar

İçindekiler

PHP 5 diğer programlama dillerindekine benzer bir istisna modeline sahiptir. Bir istisna oluşturulabilir (throw) ve yakalanabilir (catch). Olası istisnaların yakalanabilmesi için, kod bir try bloğu içine alınabilir. Her try bloğuna karşılık en az bir tane catch veya finally bloğu olması gerekir.

Oluşturulan nesne ya bir Exception sınıfı ya da bir Exception alsınıfınıb örneği olmalıdır. Bunu sağlamayan bir nesne oluşturmaya çalışmak (throw) ölümcül bir PHP hatasına yol açmaz.

catch

Farklı sınıflara ait istisnaları yakalamak için birden fazla catch bloğu kullanılabilir. Normal çalışma sıradaki son catch bloğundan sonra devam eder. Buradaki normal çalışma (try bloğu içinde hiçbir istisna oluşmadığı veya bir catch bloğu ile eşleşen bir oluşmuş istisnalar sınıfının mevcut olmadığı duruma karşılıktır) sıradaki tanımlanmış son catch bloğundan sora devam eder. İstisnalar bir catch bloğu içerisinde oluşmuş olabileceği gibi yeniden de oluşabilir (throw).

Bir istisna oluştuğunda, istisnanın oluştuğu yerden sonraki kodlar çalıştırılmaz ve PHP oluşan istisna ile uyuşan ilk catch bloğunu bulmaya çalışır. Bir istisnanın yakalanmaması durumunda, set_exception_handler() işlevi ile evvelce bir istisna eylemcisi tanımlanmamışsa, PHP bir ölümcül hata durumu oluşturur ve bir "Uncaught Exception ..." ("Yakalanmamış istisna ...") iletisi çıktılar.

finally

PHP 5.5 ve sonrasında catch bloklarının yerine veya sonrasında bir finally bloğu da belirtilebilir. Bir istisnanın oluşmamışsa bile ve normal çalışmaya dönülmeden önce finally bloğu içindeki kodlar daima try ve catch bloklarından sonra çalıştırılır.

Notlar

Bilginize:

Yerleşik PHP işlevleri aslında hata raporlama yapmakta, istisnaları sadece nesne yönelimli güncel eklentiler kullanmaktadır. Bununla birlikte hatalar ErrorException ile kolayca istisnalara dönüştürülebilir.

İpucu

Standard PHP Kütüphanesi (SPL) bol bol yerleşik istisna içerir.

Örnekler

Örnek 3 - Bir İstisna Oluşturmak

<?php
function inverse($x) {
    if (!
$x) {
        throw new 
Exception('Sıfıra bölme.');
    }
    else return 
1/$x;
}

try {
    echo 
inverse(5) . "\n";
    echo 
inverse(0) . "\n";
} catch (
Exception $e) {
    echo 
'Yakalanan olağandışılık: ',  $e->getMessage(), "\n";
}

// Çalışma sürer
echo 'Merhaba Dünya';
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

0.2
Yakalanan olağandışılık: Sıfıra bölme.
Merhaba Dünya

Örnek 4 - Bir finally bloğu ile istisnanın işleme sokulması

<?php
function inverse($x) {
    if (!
$x) {
        throw new 
Exception('Sıfıra bölme.');
    }
    return 
1/$x;
}

try {
    echo 
inverse(5) . "\n";
} catch (
Exception $e) {
    echo 
'İstisna yakalandı: ',  $e->getMessage(), "\n";
finally {
    echo 
"İlk finally bloğu.\n";
}

try {
    echo 
inverse(0) . "\n";
} catch (
Exception $e) {
    echo 
'İstisna yakalandı: ',  $e->getMessage(), "\n";
finally {
    echo 
"İkinci finally bloğu.\n";
}

// İcra sürer
echo "Merhaba Dünya\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

0.2
İlk finally bloğu.
İstisna yakalandı: Sıfıra bölme..
İkinci finally bloğu.
Merhaba Dünya

Örnek 5 - İç içe istisnalar

<?php

class MyException extends Exception { }

class 
Test {
    public function 
testing() {
        try {
            try {
                throw new 
MyException('foo!');
            } catch (
MyException $e) {
                
/* yeniden yakala */
                
throw $e;
            }
        } catch (
Exception $e) {
            
var_dump($e->getMessage());
        }
    }
}

$foo = new Test;
$foo->testing();

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

string(4) "foo!"
add a note add a note

User Contributed Notes 26 notes

up
177
zmunoz at gmail dot com
8 years ago
When catching an exception inside a namespace it is important that you escape to the global space:

<?php
namespace SomeNamespace;

class
SomeClass {

  function
SomeFunction() {
   try {
    throw new
Exception('Some Error Message');
   } catch (\
Exception $e) {
   
var_dump($e->getMessage());
   }
  }

}
?>
up
60
ask at nilpo dot com
9 years ago
If you intend on creating a lot of custom exceptions, you may find this code useful.  I've created an interface and an abstract exception class that ensures that all parts of the built-in Exception class are preserved in child classes.  It also properly pushes all information back to the parent constructor ensuring that nothing is lost.  This allows you to quickly create new exceptions on the fly.  It also overrides the default __toString method with a more thorough one.

<?php
interface IException
{
   
/* Protected methods inherited from Exception class */
   
public function getMessage();                 // Exception message
   
public function getCode();                    // User-defined Exception code
   
public function getFile();                    // Source filename
   
public function getLine();                    // Source line
   
public function getTrace();                   // An array of the backtrace()
   
public function getTraceAsString();           // Formated string of trace
   
    /* Overrideable methods inherited from Exception class */
   
public function __toString();                 // formated string for display
   
public function __construct($message = null, $code = 0);
}

abstract class
CustomException extends Exception implements IException
{
    protected
$message = 'Unknown exception';     // Exception message
   
private   $string;                            // Unknown
   
protected $code    = 0;                       // User-defined exception code
   
protected $file;                              // Source filename of exception
   
protected $line;                              // Source line of exception
   
private   $trace;                             // Unknown

   
public function __construct($message = null, $code = 0)
    {
        if (!
$message) {
            throw new
$this('Unknown '. get_class($this));
        }
       
parent::__construct($message, $code);
    }
   
    public function
__toString()
    {
        return
get_class($this) . " '{$this->message}' in {$this->file}({$this->line})\n"
                               
. "{$this->getTraceAsString()}";
    }
}
?>

Now you can create new exceptions in one line:

<?php
class TestException extends CustomException {}
?>

Here's a test that shows that all information is properly preserved throughout the backtrace.

<?php
function exceptionTest()
{
    try {
        throw new
TestException();
    }
    catch (
TestException $e) {
        echo
"Caught TestException ('{$e->getMessage()}')\n{$e}\n";
    }
    catch (
Exception $e) {
        echo
"Caught Exception ('{$e->getMessage()}')\n{$e}\n";
    }
}

echo
'<pre>' . exceptionTest() . '</pre>';
?>

Here's a sample output:

Caught TestException ('Unknown TestException')
TestException 'Unknown TestException' in C:\xampp\htdocs\CustomException\CustomException.php(31)
#0 C:\xampp\htdocs\CustomException\ExceptionTest.php(19): CustomException->__construct()
#1 C:\xampp\htdocs\CustomException\ExceptionTest.php(43): exceptionTest()
#2 {main}
up
7
ohcc at 163 dot com
2 years ago
If a TRY has a FINALLY, a RETURN either in the TRY or a CATCH won't terminate the script. Code in the same block after the RETURN will not be executed, and the RETURN itself will be "copied" to the bottom of the FINALLY block to be executed.

a RETURN in the FINALLY block will override value(s) returned from the TRY or a CATCH block.

An EXIT or a DIE always terminate the script after themselves.

code 1

<?php
   
function foo(){
       
$bar = 1;
        try{
            throw new
Exception('I am Wu Xiancheng.');
        }catch(
Exception $e){
            return
$bar;
           
$bar--; // this line will be ignored
       
}finally{
           
$bar++;
        }
    }
    echo
foo(); // 2
?>

code 2

<?php
   
function foo(){
       
$bar = 1;
        try{
            throw new
Exception('I am Wu Xiancheng.');
        }catch(
Exception $e){
            return
$bar;
           
$bar--; // this line will be ignored
       
}finally{
           
$bar++;
            return
$bar;
        }
    }
    echo
foo(); //2
?>

code 3

<?php
   
function foo(){
       
$bar = 1;
        try{
            throw new
Exception('I am Wu Xiancheng.');
        }catch(
Exception $e){
            return
$bar;
           
$bar--; // this line will be ignored
       
}finally{
            return
100;
        }
    }
    echo
foo(); //100
?>
up
67
Johan
7 years ago
Custom error handling on entire pages can avoid half rendered pages for the users:

<?php
ob_start
();
try {
   
/*contains all page logic
    and throws error if needed*/
   
...
} catch (
Exception $e) {
 
ob_end_clean();
 
displayErrorPage($e->getMessage());
}
?>
up
11
hweidmann at online dot de
2 years ago
catch doesn't check for the existence of the Exception class, so avoid typo.

<?php
  
class MyException extends Exception
  
{
      ...
   }

   try
   {
      throw new
MyException(...);
   }
   catch (
MuException $e) // <--- typo
  
{
      ...
   }
?>

You WON'T get
   Fatal error: Class MuException could not be loaded ...

You WILL get
   Fatal error: Uncaught exception 'MyException' ...
up
9
ohcc at 163 dot com
2 years ago
Type declarations will trigger Uncaught TypeError when a different type is passed. And it cannot be caught with the Exception class.
<?php
   
function xc(array $a){       
    }   
    try{
       
xc(4);
    }catch (
Exception $e){ // failed to catch it
       
echo $e->getMessage();
    }
?>

You should use TypeError instead for PHP 7+,

<?php
   
function xc(array $a){   
    }   
    try{
       
xc(4);
    }catch (
TypeError $e){
        echo
$e->getMessage();
    }
?>

In php version prior to 7.0, you should translate Catchable fatal errors to an exception and then catch it.

<?php
   
function exceptionErrorHandler($errNumber, $errStr, $errFile, $errLine ) {
        throw new
ErrorException($errStr, 0, $errNumber, $errFile, $errLine);
    }
   
set_error_handler('exceptionErrorHandler');
    function
s(array $a){       
    }
    try{
       
s(4);
    }catch (
Exception $e){
        echo
$e->getMessage();
    }
?>
up
22
php at marcuspope dot com
4 years ago
Using a return statement inside a finally block will override any other return statement or thrown exception from the try block and all defined catch blocks.   Code execution in the parent stack will continue as if the exception was never thrown. 

Frankly this is a good design decision because it means I can optionally dismiss all thrown exceptions from 1 or more catch blocks in one place, without having to nest my whole try block inside an additional (and otherwise needless) try/catch block.

This is the same behavior as Java, whereas C# throws a compile time error when a return statement exists inside a finally block.  So I figured it was worth pointing out to PHP devs who may not have any exposure to finally blocks or how other languages do it.

<?php

function asdf()
{
    try {
        throw new
Exception('error');
    }
    catch(
Exception $e) {
        echo
"An error occurred";
        throw
$e;
    }
    finally {
               
//This overrides the exception as if it were never thrown
       
return "\nException erased";
    }
}

try {
    echo
asdf();
}
catch(
Exception $e) {
    echo
"\nResult: " . $e->getMessage();
}
?>

The output from above will look like this:

    An error occurred
    Exception erased

Without the return statement in the finally block it would look like this:

    An error occurred
    Result: error
up
19
jazfresh at hotmail.com
12 years ago
Sometimes you want a single catch() to catch multiple types of Exception. In a language like Python, you can specify multiple types in a catch(), but in PHP you can only specify one. This can be annoying when you want handle many different Exceptions with the same catch() block.

However, you can replicate the functionality somewhat, because catch(<classname> $var) will match the given <classname> *or any of it's sub-classes*.

For example:

<?php
class DisplayException extends Exception {};
class
FileException extends Exception {};
class
AccessControl extends FileException {}; // Sub-class of FileException
class IOError extends FileException {}; // Sub-class of FileException

try {
  if(!
is_readable($somefile))
     throw new
IOError("File is not readable!");
  if(!
user_has_access_to_file($someuser, $somefile))
     throw new
AccessControl("Permission denied!");
  if(!
display_file($somefile))
     throw new
DisplayException("Couldn't display file!");

} catch (
FileException $e) {
 
// This block will catch FileException, AccessControl or IOError exceptions, but not Exceptions or DisplayExceptions.
 
echo "File error: ".$e->getMessage();
  exit(
1);
}
?>

Corollary: If you want to catch *any* exception, no matter what the type, just use "catch(Exception $var)", because all exceptions are sub-classes of the built-in Exception.
up
13
jim at anderos dot com
4 years ago
If you are using a namespace, you must indicate the global namespace when using Exceptions.
<?php
namespace alpha;
function
foo(){
    throw new \
Exception("Something is wrong!");
   
// throw new Exception(""); will fail
}

try {
   
foo();
} catch( \
Exception $e ) {
   
// catch( Exception $e ) will give no warning, but will not catch Exception
   
echo "ERROR: $e";
}

?>
up
14
sander at rotorsolutions dot nl
5 years ago
Just an example why finally blocks are usefull (5.5)

<?php

//without catch
function example() {
  try {
   
//do something that throws an exeption
 
}
  finally {
   
//this code will be executed even when the exception is executed
 
}
}

function
example2() {
  try {
    
//open sql connection check user as example
    
if(condition) {
        return
false;
     }
  }
  finally {
   
//close the sql connection, this will be executed even if the return is called.
 
}
}

?>
up
6
Simo
3 years ago
#3 is not a good example. inverse("0a") would not be caught since (bool) "0a" returns true, yet 1/"0a" casts the string to integer zero and attempts to perform the calculation.
up
6
telefoontoestel at nospam dot org
4 years ago
When using finally keep in mind that when a exit/die statement is used in the catch block it will NOT go through the finally block.

<?php
try {
    echo
"try block<br />";
    throw new
Exception("test");
} catch (
Exception $ex) {
    echo
"catch block<br />";
} finally {
    echo
"finally block<br />";
}

// try block
// catch block
// finally block
?>

<?php
try {
    echo
"try block<br />";
    throw new
Exception("test");
} catch (
Exception $ex) {
    echo
"catch block<br />";
    exit(
1);
} finally {
    echo
"finally block<br />";
}

// try block
// catch block
?>
up
9
Shot (Piotr Szotkowski)
9 years ago
‘Normal execution (when no exception is thrown within the try block, *or when a catch matching the thrown exception’s class is not present*) will continue after that last catch block defined in sequence.’

‘If an exception is not caught, a PHP Fatal Error will be issued with an “Uncaught Exception …” message, unless a handler has been defined with set_exception_handler().’

These two sentences seem a bit contradicting about what happens ‘when a catch matching the thrown exception’s class is not present’ (and the second sentence is actually correct).
up
10
Edu
5 years ago
The "finally" block can change the exception that has been throw by the catch block.

<?php
try{
        try {
                throw new \
Exception("Hello");
        } catch(\
Exception $e) {
                echo
$e->getMessage()." catch in\n";
                throw
$e;
        } finally {
                echo
$e->getMessage()." finally \n";
                throw new \
Exception("Bye");
        }
} catch (\
Exception $e) {
        echo
$e->getMessage()." catch out\n";
}
?>

The output is:

Hello catch in
Hello finally
Bye catch out
up
6
cyrus+php at boadway dot ca
4 years ago
There's some inconsistent behaviour associated with PHP 5.5.3's finally and return statements. If a method returns a variable in a try block (e.g. return $foo;), and finally modifies that variable, the /modified/ value is returned. However, if the try block has a return that has to be evaluated in-line (e.g. return $foo+0;), finally's changes to $foo will /not/ affect the return value.

[code]
function returnVariable(){
    $foo = 1;
    try{
        return $foo;
    } finally {
        $foo++;
    }
}

function returnVariablePlusZero(){
    $foo = 1;
    try{
        return $foo + 0;
    } finally {
        $foo++;
    }
}

$test1 = returnVariable(); // returns 2, not the correct value of 1.
$test2 = returnVariablePlusZero(); // returns correct value of 1, but inconsistent with $test1.
[/code]

It looks like it's trying to be efficient by not allocating additional memory for the return value when it thinks it doesn't have to, but the spec is that finally is run after try is completed execution, and that includes the evaluation of the return expression.

One could argue (weakly) that the first method should be the correct result, but at least the two methods should be consistent.
up
3
Tom Polomsk
3 years ago
Contrary to the documentation it is possible in PHP 5.5 and higher use only try-finally blocks without any catch block.
up
11
michael dot ochs at gmx dot net
10 years ago
Actually it isn't possible to do:
<?php
someFunction
() OR throw new Exception();
?>

This leads to a T_THROW Syntax Error. If you want to use this kind of exceptions, you can do the following:

<?php
function throwException($message = null,$code = null) {
    throw new
Exception($message,$code);
}

someFunction() OR throwException();
?>
up
5
sander at rotorsolutions dot nl
5 years ago
Just an example why finally blocks are usefull (5.5)

<?php

//without catch
function example() {
  try {
   
//do something that throws an exeption
 
}
  finally {
   
//this code will be executed even when the exception is executed
 
}
}

function
example2() {
  try {
    
//open sql connection check user as example
    
if(condition) {
        return
false;
     }
  }
  finally {
   
//close the sql connection, this will be executed even if the return is called.
 
}
}
up
1
Mohammad Hossein Darvishanpour
2 years ago
<?php
function Test_Extention($var1)
{
    if(
$var1 == false)
    {
        throw new
Exception('Invalid !');
    }
}
//end function

try
{
   
Test_Extention(false);
   
printf("%s","Valid");
}

catch(
Exception $e)
{
   
printf("%s","Message : " . $e->getMessage());
}
?>
up
2
Sawsan
6 years ago
the following is an example of a re-thrown exception and the using of getPrevious function:

<?php

$name
= "Name";

//check if the name contains only letters, and does not contain the word name

try
   {
   try
     {
      if (
preg_match('/[^a-z]/i', $name))
       {
           throw new
Exception("$name contains character other than a-z A-Z");
       }  
       if(
strpos(strtolower($name), 'name') !== FALSE)
       {
          throw new
Exception("$name contains the word name");
       }
       echo
"The Name is valid";
     }
   catch(
Exception $e)
     {
     throw new
Exception("insert name again",0,$e);
     }
   }

catch (
Exception $e)
   {
   if (
$e->getPrevious())
   {
    echo
"The Previous Exception is: ".$e->getPrevious()->getMessage()."<br/>";
   }
   echo
"The Exception is: ".$e->getMessage()."<br/>";
   }

?>
up
1
fjoggen at gmail dot com
12 years ago
This code will turn php errors into exceptions:

<?php
function exceptions_error_handler($severity, $message, $filename, $lineno) {
    throw new
ErrorException($message, 0, $severity, $filename, $lineno);
}

set_error_handler('exceptions_error_handler');
?>

However since <?php set_error_handler()?> doesn't work with fatal errors, you will not be able to throw them as Exceptions.
up
0
omnibus at omnibus dot edu dot pl
10 years ago
Just to be more precise in what Frank found:
Catch the exceptions always in order from the bottom to the top of the Exception and subclasses class hierarchy. If you have class MyException extending Exception and class My2Exception extending MyException always catch My2Exception before MyException.

Hope this helps
up
-2
Hayley Watson
4 years ago
Remember that Exceptions are also objects and can be handled as such; they can be constructed in and returned as values from functions, passed as arguments to other functions, and examined before being thrown. You don't have to throw it as soon as you have constructed it (the stack trace will of course reflect the moment the Exception was constructed, not the moment it was thrown).

You might, for example, want to collect additional information to include in YourException but you don't want to clutter up the YourException class or the code containing the "throw" statement by collecting the information there. Or you might want to do something (such as logging) with each Exception that is thrown from a certain region (catch it, pass it to the logging function, then rethrow it).
up
-1
jon at hackcraft dot net
11 years ago
Further to dexen at google dot me dot up with "use destructors to perform a cleanup in case of exception". The fact that PHP5 has destructors, exception handling, and predictable garbage collection (if there's a single reference in scope and the scope is left then the destructor is called immediately) allows for the use of the RAII idiom.

http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_Acquisition_Is_Initialization and my own http://www.hackcraft.net/RAII/ describe this.
up
-6
alex dowgailenko [at] g mail . com
7 years ago
If you use the set_error_handler() to throw exceptions of errors, you may encounter issues with __autoload() functionality saying that your class doesn't exist and that's it.

If you do this:

<?php

class MyException extends Exception
{
}

class
Tester
{
    public function
foobar()
    {
        try
        {
           
$this->helloWorld();
        } catch (
MyException $e) {
            throw new
Exception('Problem in foobar',0,$e);
        }
    }
   
    protected function
helloWorld()
    {
        throw new
MyException('Problem in helloWorld()');
    }
}

$tester = new Tester;
try
{
   
$tester->foobar();
} catch (
Exception $e) {
    echo
$e->getTraceAsString();
}
?>

The trace will only show $tester->foobar() and not the call made to $tester->helloWorld().

In other words, if you pass a previous exception to a new one, the previous exception's stack trace is taken into account in the new exception.
up
-10
hartym dot dont dot like dot spam at gmail dot com
10 years ago
@serenity: of course you need to throw exception within the try block, catch will not watch fatal errors, nor less important errors but only exceptions that are instanceof the exception type you're giving. Of course by within the try block, i mean within every functions call happening in try block.

For example, to nicely handle old mysql errors, you can do something like this:

<?php
try
{
 
$connection = mysql_connect(...);
  if (
$connection === false)
  {
    throw new
Exception('Cannot connect do mysql');
  }

  
/* ... do whatever you need with database, that may mail and throw exceptions too ... */

  
mysql_close($connection);
}
catch (
Exception $e)
{
  
/* ... add logging stuff there if you need ... */

 
echo "This page cannot be displayed";
}

?>

By doing so, you're aiming at the don't repeat yourself (D.R.Y) concept, by managing error handling at only one place for the whole.
To Top